BEWEGEN MET
EEN DOEL

Met onyva koppel je beweging aan beleving.
Daag collega’s uit of ga samen sportieve uitdagingen aan.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONYVA BVBA

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling verklaar je kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje of door op de Betaalknop te klikken.

1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van ONYVA en wijzigingsmogelijkheid van deze

(1) ONYVA BVBA (BE 0677.930.030) gevestigd in België, te (8000) Brugge, Kleine Moerstraat 35, wordt hierna aangeduid als “onyva” of “wij”. Onyva levert, desgevallend op basis van een abonnement, diensten in de vorm van HR en corporate wellbeing toepassingen voor bedrijven en organisaties. (2) Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierin begrepen de abonnementen en bestellingen) die onyva sluit met de klanten. De klanten worden hierna tevens genoemd de: “consumenten” of “U”. (3) Wij behouden ons het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De eventuele voorgenomen wijzigingen worden U minstens zeven (7) dagen op voorhand meegedeeld. Mocht U bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heeft U de mogelijkheid de overeenkomst, te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@onyva.be, of door gebruik te maken van de contactmogelijkheden van onze website of onze applicatie, met inachtname van §4 “Duur van de overeenkomst en beëindiging”. Indien U de overeenkomst echter niet beëindigt en U gebruik blijft maken van onze diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden, dan zijn deze laatste, vanaf dat ogenblik, automatisch van toepassing op de overeenkomst.

2. Verplichtingen van de klant

(1) Alle informatie die U op eender welk ogenblik meedeelt aan onyva, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en juist zijn. U mag uw wachtwoord niet aan derden meedelen: U dient het veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren en ons schriftelijk op de hoogte stellen van een eventueel verlies of doorgave. Ieder misbruik, zoals de door derden met uw wachtwoord onrechtmatig geplaatste bestellingen en de daaruit voortvloeiende vorderingen, zijn volledig ter uwer laste. Onyva is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en U vrijwaart onyva tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande. (2) De Partijen verbinden zich ertoe ten volle samen te werken en elkaar desgevraagd alle informatie en inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht in overeenstemming met hun wederzijdse behoeften.

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

(1) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms vergissingen worden gemaakt. Manifeste vergissingen in het aanbod verbinden onyva niet. (2) Als klant kunt U een maandelijks pakket bestellen door de door onyva beschikbaar gestelde applicatie portal.onyva.be volledig in te vullen en te bevestigen. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk elektronisch bevestigen. Deze bevestiging impliceert de aanvaarding van de bestelling en een recht op levering van de gevraagde diensten zoals beschreven op de website www.onyva.be. (3) Ons aanbod richt zich tot bedrijven met een geldig BTW-nummer in België. De bestelde diensten zijn niet bestemd voor particulieren zonder geldig BTW-nummer. Daarom worden alleen bestellingen voor professionele doeleinden aanvaard.

4. Duur van de overeenkomst en beëindiging

(1) U kan uw overeenkomst van onbepaalde duur die bestaat uit een abonnement en maandelijkse toegang tot het onyva platform op ieder ogenblik beëindigen. Indien U de account beëindigt vóór de laatste dag van het verstrijken van uw huidige periode, krijgt u vanaf de daaropvolgende periode geen toegang meer tot het platform. Uw overeenkomst zal dan definitief beëindigd zijn. (2) U kunt de overeenkomst beëindigen op dezelfde wijze als deze waarop die werd afgesloten, via het online portaal portal.onyva.be na inloggen met uw account.

5. onderbreking of opschorting van de levering

(3) Indien het abonnement niet betaald is op het ogenblik van de vernieuwing van de maandelijkse termijn, heeft onyva het recht de toegnag tot het platform volledig op te schorten tot het verschuldigde bedrag volledig voldaan werd. (4) U kunt uw abonnement op elk moment tijdelijk pauzeren. De pause periode gaat in de dag na verstrijken van de huidige periode. Tijdens de periode van pauze zal een verlaagde abonnementskost worden aangerekend voor het bewaren van alle gebruikersaccounts en data. Indien uw abonnement gepauzeerd is heeft u geen toegang meer tot het onyva platform. Pauzeren en heractiveren kan via portal.onyva.be na inloggen met uw accoun.

6. Wanneer ons te verwittigen?

Om uw abonnement te beëindigen, zoals bepaald in §4, of uw diensten te pauzeren, zoals bepaald in §5, dient U deze acties uit te voeren in de applicatie portal.onyva.be na inloggen met uw account uiterlijk de laatste dag voor het verstrijken van uw huidige betaaltermijn.

7. Prijzen, betaling en opschortingsrecht in hoofde van onyva

(1) De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. (2) De vorderingen van onyva zijn onmiddellijk opeisbaar. (3) Voor de betaling kunt U alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. (4) Onyva is gerechtigd ten allen tijde de prijzen aan te passen. Wij zullen U ten minste zeven (7) dagen op voorhand op de hoogte stellen van de voorgenomen aanpassing. Mocht U bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan hebt U de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@onyva.be of gebruik te maken van de contactmogelijkheden via onze website of onze applicatie, met inachtname van §5 “Duur van de overeenkomst en beëindiging”. Indien U de overeenkomst echter niet beëindigt en U blijft gebruik maken van onze diensten vanaf de aangekondigde ingangsdatum van onze gewijzigde prijzen, dan zijn deze vanaf dat ogenblik automatisch van toepassing op de overeenkomst. (5) Onyva is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, en met name de toegang tot het onyva platform, op te schorten zolang de klant niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. Aansprakelijkheid van onyva

(1) Onyva verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, aan de Klant informatie te verschaffen met betrekking tot dezelfde overeenkomst. (2) Onyva is in geen geval aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van door U aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en U vrijwaart Onyva tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande. (3) Onyva is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, met name stakingen, ziektes, brand, storingen bij onyva of haar leveranciers, storingen bij third-party applicaties die gekoppeld kunnen worden met onyva. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden op wie onyva een beroep doet bij het uitvoeren van de overeenkomst. (4) Onyva verbindt zich ertoe, middels inspanningsverbintenis, om de gegevens die de Klant aanreikt, veilig op te slaan. Hiertoe voorziet onyva de volgende beveiligingsmaatregelen: • Encryptie van de computers van onyva • Gebruik van een beveiligd netwerk • Logingegevens zijn opgeslagen in een geëncrypteerde kluis • Back-ups van gegevens worden in een cloud-dienst bewaard (5) Onyva verbindt zich ertoe de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch onyva aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel en verbindt zich tot geen enkeleresultaatsverbintenis. (7) Onyva is geenszins aansprakelijk in de mate de Klant of haar werknemers schadelijke inhoud op het onyva platform zou plaatsen. De Klant vrijwaart onyva integraal indien onyva omwille hiervan door derden zou worden aangesproken. (8) Onyva is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is onyva niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirect of gevolgschade met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, reputatieschade, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. (9) Voor zover onyva bij de uitvoering van de Diensten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan onyva niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

9. Betalingswijzen en automatische invordering

(1) De betaling van al onze producten en diensten gebeurt middels krediet- of debetkaart, of ieder ander betalingsmiddel vermeld op de betalingspagina van onze portal via portal.onyva.be. (2) De bestellingen worden gefactureerd volgens de door U gekozen betalingswijze. (3) U dient ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het door U gekozen betalingsmiddel correct en actueel is. (4) U verleent aan Mollie (handelend voor rekening van onyva BVBA) een Direct Debit mandaat op uw bankrekening. (5) Indien U kiest voor kredietkaart, wordt het bedrag periodiek van uw kredietkaartrekening afgehaald. (6) Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende fondsen beschikbaar zijn bij de behandeling van de betaling. (7) Mocht U het afhalen via Direct Debit of via kredietkaart betwisten, kunt U zich hiertegen verzetten volgens de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Neem hiervoor contact op met uw bank binnen acht (8) weken volgend op de betaling via Direct Debit. Vraag uw bank naar de voorwaarden. (8) Het gebrek aan betaling kan te wijten zijn aan onvoldoende fondsen, aan verkeerde of verouderde betalingsgegevens of aan geschillen. Indien wij een betaling niet kunnen uitvoeren via het door U gekozen betalingsmiddel, zal onyva U hiervan via e-mail op de hoogte stellen en opnieuw proberen om over te gaan tot betaling. Wij behouden ons het recht voor om opnieuw te proberen over te gaan tot betaling via het door U gekozen betalingsmiddel ten einde het openstaande bedrag in te vorderen.

10. Vermoeden van fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om de rekeningen te onderzoeken waarvoor wij geldige redenen hebben om te verdenken dat er sprake is van niet-conforme of frauduleuze praktijken. (2) Wij behouden ons het recht voor om uw diensten stop te zetten en/of uw account af te sluiten ingevolge dergelijk onderzoek.

11. Geleverde diensten door onyva

In het kader van deze overeenkomst geeft U toestememing aan onyva om de hieronder aangeduide diensten te leveren (hierna: “Diensten): 1. Toegang tot het de onyva app en de onyva portal 2. De mogelijkheid om via de onyva portal virtuele events te organiseren zoals team battles en activity goals 3. De mogelijkheid om via de onyva portal een geaggregeerd overzicht te krijgen van het activiteitsniveau binnen uw organisatie 4. De mogelijkheid om gebruikersaccounts te verwijderen uit uw organisatie

12. Privacy

(1) Klanten aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens en deze van hun werknemers, agenten, tussenpersonen, bestuurders, enz. door onyva worden geregistreerd en verwerkt, verwerking die aan derden kan worden uitbesteed in naam en voor rekening van onyva, waarbij aan deze derden dezelfde rechten en plichten worden opgelegd als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De geregistreerde en verwerkte gegevens (hierna “de Gegevens”) betreffen onder meer: de identiteit en andere persoonlijke gegevens, activiteitsdata van de gebruikers, alle voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meegedeelde informatie, gegevens met betrekking tot bankrekeningen. De Gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: (1) om Klanten gemakkelijk toegang te bieden tot en gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van de onyva applicatie, om onyva toe te laten met de Klant en haar werknemers te communiceren. Onyva treft passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Gegevens. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Klanten en Derden wiens Gegevens worden verwerkt door onyva, hebben de volgende rechten: • Het recht op inzage van de Gegevens • Het recht op verbetering van de Gegevens indien zij onjuist of onvolledig zouden zijn • Het recht om zich zonder kosten en op eenvoudig verzoek (door het versturen van een email) te verzetten tegen de verwerking van de Gegevens met als doel gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van de onyva applicatie • Het recht op de schrapping of de verwijdering van de Gegevens wanneer er geen dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan De Klanten en derden kunnen hun rechten uitoefenen door onyva te contacteren per e-mail op het adres info@onyva.be. De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. (2) Het cookiebeleid omhelst de informatie inzake de cookies en soorten cookies, die in voorkomend geval persoonsgegevens bevatten, die door onyva of derden gebruikt worden bij het gebruik van de Pagina’s. Elke Klant en gebruiker van de website wordt verondersteld dit cookiebeleid te hebben aanvaard. In de mate dat de cookies persoonsgegevens bevatten, kunnen deze gegevens zoals hiervoor aangegeven worden geraadpleegd en rechtgezet. De Klant of gebruiker kan ook, volgens de modaliteiten van het cookiebeleid, de cookies verwijderen, en in voorkomend geval, bepaalde cookies weigeren, in welk geval misschien niet meer alle functionaliteiten van de website kunnen worden gewaarborgd.

13. Vertrouwelijkheid

Alle informatie, bestanden en andere zaken die in uitvoering van een Overeenkomst worden uitgewisseld tussen onyva en de Klant zijn vertrouwelijk en kunnen door de beide partijen, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst, enkel gebruikt worden met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Diensten.

14. Algemene bepalingen

De Klant heeft niet het recht om enige rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of de Overeenkomst zelf over te dragen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van onyva. De nietigheid van om het even welke bepaling van de Algemene Voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Algemene Voorwaarden van onyva zijn in al haar modaliteiten noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de beide Partijen te beschermen. Iedere bepaling van deze Overeenkomst die ongeldig, nietig, of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of openbare orde, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden tot gevolg. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte. Beide Partijen doen afstand van enig recht om, ware het in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, deze Overeenkomst te laten nietig te verklaren, ze te ontbinden of op te schorten, met inbegrip van beroep op het algemene verbintenissenrecht. Deze Algemene Voorwaarden (samen met de Bijzondere voorwaarden waarnaar zij verwijst en die er deel van uitmaken) geeft het akkoord tussen Partijen wat betreft het voorwerp van de Overeenkomst volledig en uitsluitend weer en heft alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, mededelingen, aanbiedingen, voorstellen of briefwisseling tussen Partijen met betrekking tot hetzelfde voorwerp op.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle Overeenkomsten met onyva is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van onyva.

16. Klachtenbeleid

(1) Kwaliteit staat bij onyva hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. U kan hierover steeds contact opnemen via info@onyva.be. onyva BVBA. - juli 2021