Terms And Conditions

Terms And Conditions

De Onyva mobiele toepassing, websites, dashboards en gerelateerde services (gezamenlijk de “Services") worden aangeboden door Onyva, met adres Kleine Moerstraat 35, 8000 Brugge, gegeven de Algemene Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden") en conform het Onyva Privacybeleid (het "Privacybeleid").   DOOR AAN TE GEVEN DAT U INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN BIJ DE AANMAAK VAN UW ACCOUNT, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GELIEVE DE SERVICES NIET TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN.  De Services die Onyva aanbiedt kunnen niet worden geleverd en de in deze Algemene Servicevoorwaarden beschreven overeenkomst kan niet worden uitgevoerd zonder dat Onyva gegevens over u en andere Onyva gebruikers, waaronder uw gegevens met betrekking tot uw fysieke activiteit, verwerkt. De verwerking van de gegevens die u met Onyva deelt zijn essentieel voor de Services die wij aanbieden en een noodzakelijk onderdeel van onze uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  De Services zijn uitsluitend bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder.  Om toegang te krijgen tot en gerbuik te maken van de Services moet u geregistreerd zijn bij een bedrijf of organisatie die bij Onyva geregistreerd staat als lid, en moet u zich zelf registreren. U stemt erin toe om (a) ware, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken ("Lidmaatschapsgegevens") en (b) de Lidmaatschapsgegevens te beheren en tijdig bij te werken. U stemt ermee in dat Onyva uw Lidmaatschapsgegevens mag gebruiken om Services te verlenen die u opent of gebruikt en zoals verder uiteengezet in deze Voorwaarden. Als u Lidmaatschapsgegevens verstrekt die niet accuraat of niet actueel zijn, of als Onyva redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke Lidmaatschapsgegevens niet accuraat of niet actueel zijn, heeft Onyva het recht uw account op te schorten of te beëindigen en uw huidige of toekomstige gebruik van de Services te weigeren. Rekening houdend met uw gebruik van de Services, verklaart u geen persoon te zijn die krachtens de wetten van enig toepasselijk rechtsgebied van ontvangst van services is uitgesloten.  U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat bij uw account hoort en voor het beperken van de toegang tot uw wachtwoord, uw computer en uw mobiele apparaat terwijl u aangemeld bent bij de Services. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via uw account of vanaf uw computer en mobiele apparaat plaatsvinden. We trachten redelijke beveiligingsmaatregelen toe te passen ter bescherming tegen niet-gemachtigde toegang tot uw account. We kunnen de absolute beveiliging van uw account, uw Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of de persoonlijke informatie die u verstrekt echter niet garanderen, en kunnen niet beloven dat onze beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat derden of "hackers" illegaal toegang verkrijgen tot de Services of de inhoud ervan. U gaat ermee akkoord Onyva onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer u onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging opmerkt, en u bevestigt dat u alle risico's van niet-gemachtigde toegang tot Lidmaatschapsgegevens en andere informatie of inhoud die u aan Onyva verstrekt, begrijpt. 

Inhoud 

U bent eigenaar van de informatie, gegevens, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, berichten, posts, tags of andere materialen die u beschikbaar stelt in verband met de Services ("Inhoud"), waarbij het niet uitmaakt of u ze openbaar plaatst of privé overdraagt. U garandeert ons een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven, wereldwijde licentie die vrij is van royalty's om alle Inhoud die u publiceert te gebruiken op of in verband met de Services. Deze licentie komt ten einde wanneer u uw Inhoud of uw account verwijdert tenzij uw Inhoud is gedeeld met anderen en zij deze niet hebben verwijderd.  U bent en blijft volledig verantwoordelijk voor alle Inhoud die u beschikbaar stelt via de Services. Onyva controleert de Inhoud die door derden op de Services geplaatst wordt niet actief en kan daardoor de betrouwbaarheid of kwaliteit van dergelijke Inhoud niet garanderen. Onyva kan, indien gewenst, alle Inhoud screenen, controleren, weigeren of verwijderen, of alle Inhoud verwijderen die in strijd is met de Voorwaarden of die anderszins bezwaarlijk is. Door het gebruik van de Services wordt u mogelijk blootgesteld aan Inhoud die beledigend is. Onder geen beding zal Onyva aansprakelijk zijn voor enige Inhoud, fouten in de Inhoud of verlies of schade die volgt uit het gebruik van enige Inhoud beschikbaar gesteld op de Services. U gaat ermee akkoord om verantwoordelijk te zijn voor alle risico's verbonden aan het gebruik van alle Inhoud die beschikbaar is in het kader van de Services, inclusief het vertrouwen i.v.m. de nauwkeurigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud.  U gaat ermee akkoord dat Onyva niet verantwoordelijk is en geen uitspraken onderschrijft voor Inhoud geplaatst op de Services. Als uw Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden, kan u onderworpen worden aan juridische verantwoordelijkheid voor die Inhoud. Omdat alle Inhoud tussen u en Onyva, niet-vertrouwelijk en niet-merk gebonden is, zullen we niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of openbaarmaking van Inhoud. U erkent en aanvaardt dat uw relatie met Onyva niet vertrouwelijk, fiduciair, of een ander type van speciale relatie is en dat uw beslissing om enige Inhoud in te dienen Onyva niet in een positie plaatst die verschilt van de positie van de leden van het algemene publiek, inclusief met betrekking tot uw Inhoud. Uw Inhoud zal niet onderworpen zijn aan enige vertrouwensverplichting van Onyva anders dan zoals uiteengezet in het Privacybeleid en Onyva is niet aansprakelijk voor het gebruik of openbaarmaking van enige Inhoud die u opgeeft.  De Services kunnen de optie bieden om bepaalde Inhoud die u verzendt aan de Services als privé dan wel openbaar te markeren of enkel beschikbaar voor bepaalde gebruikers van de Services. Onyva zal de privacy van dergelijke Inhoud respecteren, in overeenstemming met uw keuzes. Als u de Inhoud echter niet markeert als privé of enkel beschikbaar voor bepaalde gebruikers, of deze markering later wijzigt waarmee de betreffende Inhoud openbaar beschikbaar wordt, bent u verantwoordelijk voor de openbare aard van de inhoud. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over het beheren van uw privacy-instellingen. 

Gedrag 

U mag niets wijzigen, kopiëren, verdelen, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken, overdragen of enig gedeelte van de Services voor commerciële doeleinden verkopen, of gebruik van de Services verstrekken of toegang tot Inhoud bieden. U mag de Services niet gebruiken, of een andere partij helpen of aanmoedigen om deel te nemen aan een van de volgende verboden activiteiten:  De Services of een deel ervan kopiëren, framen of mirroren;  Toegang bekomen tot de Services om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit te controleren;  Een derde toegang verlenen tot de Services;  Het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van een afgeleid werk van, nabouwen, decompileren of het op een andere manier pogen te achterhalen van de broncode van de software waar de Services van gebruikmaken, tenzij uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan of verplicht, en in ieder geval zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Onyva;  Inhoud, materiaal, informatie of gegevens publiceren, verzenden, verspreiden of bewaren die: (1) illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, smadelijk of hatelijk zijn of die aanzetten tot geweld; (2) schadelijk zijn of de Services of netwerken, apparatuur, toepassingen, services of websites van derden belemmeren (bv. virussen, wormen, Trojaanse paarden enz.); (3) een inbreuk zijn op de privacy, intellectueel eigendom, het recht op publiciteit of andere persoonlijke rechten, inclusief maar zonder beperking auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere bedrijfseigen informatie (inclusief ongeautoriseerd gebruik van domeinnamen) of deze foutief vertegenwoordigen, verwateren of anderszins schenden; of (4) frauduleus zijn of onjuiste of misleidende verklaringen, claims of beweringen bevatten (zoals “phishing”);  Pogingen tot het verstoren, aantasten, hinderen of schenden van de integriteit en de beveiliging van de Services of de computers, services, accounts of netwerken van derden (inclusief, maar zonder beperking van "hacking", "denial of service"-aanvallen, enz.), met inbegrip van elke activiteit die meestal voorafgaat aan pogingen om schending van de beveiliging te veroorzaken zoals scannen, onderzoeken of andere testen of activiteit rond beoordeling van kwetsbaarheid, of deelnemen aan of het toestaan van alle netwerken of hostingactiviteit die zal resulteren in blacklisting of andere blokkering van Onyva Internet protocolruimte;  Handelingen verrichten die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen;  Verspreiding of openbaarmaking van enig deel van de Services via elk medium, inclusief maar zonder beperking door een geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraper";  Het gebruik van geautomatiseerde systemen, inclusief maar zonder beperking "robots", "spiders", "offline readers", enz. om toegang te krijgen tot de Services op een manier waarmee meer verzoekberichten naar Onyva verstuurd worden dan een mens in een zelfde tijdsbestek redelijkerwijs kan produceren via een gewone webbrowser of applicatie;  Activiteiten ondernemen die, naar ons eigen oordeel, voor een onredelijke of buitensporig grote belasting van de infrastructuur van onze Services zorgen of kunnen zorgen;  Verzamelen of vergaren van eender welke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu, met inbegrip van accountnamen en informatie over gebruikers van de Services;  Het gebruiken van de Services voor commerciële doeleinden;  Toegang tot alle Inhoud op de Services via elke technologie of middelen anders dan die verstrekt of goedgekeurd door de Services;  Het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie aan de Services of aan Onyva, tenzij noodzakelijk voor het inrichten en gebruiken van uw account;  Indienen van informatie bij de Services of bij Onyva die wordt beschermd tegen vrijgave door de toepasselijke wet;  Het omzeilen van de maatregelen die wij mogelijk gebruiken om toegang tot de Services te voorkomen of te beperken, inclusief maar zonder beperking functies die het gebruiken of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen voor het gebruik van de Services of de inhoud daarvan;  Het overtreden van enige toepasselijke wet, statuut, verordening, reglement, of het aanmoedigen van gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen vormen of aanleiding zou kunnen zijn voor civiele aansprakelijkheid;  Verwijderen van enig auteursrecht, handelsmerk of andere meldingen van eigendomsrechten die zijn vervat in of op de Services; of  Een vorm van netwerkmonitoring uitvoeren of een netwerkanalyzer of packet sniffer of andere technologie gebruiken om pakketten te onderscheppen, te decoderen, te raadplegen of weer te geven die worden gebruikt voor de communicatie tussen de servers van de Services, of gegevens die niet bestemd zijn voor u. 

U begrijpt dat het voor het gebruik van bepaalde functies van de Services nodig is dat u apparatuur of materialen van derden aanschaft (bijvoorbeeld mobiele toestellen met GPS-systeem of hartslagmeters). Onyva is niet verantwoordelijk voor uw aankoop of gebruik van externe apparatuur of materialen.  U erkent verantwoordelijkheid voor eventuele kosten, verbonden aan een mobiel data-abonnement, voor het verzenden van informatie via uw apparaat.   U verklaart en garandeert dat: (i) u gemachtigd bent om uw eigen account te maken, hetzij als privépersoon, hetzij namens een organisatie; (ii) u eigenaar bent van de Inhoud die u publiceert op of via de Services of anderszins het recht hebt de rechten en licenties die in deze Voorwaarden genoemd zijn te verlenen, (iii) via de publicatie en gebruik van uw Inhoud op of via de Services de rechten van enige derde niet wederrechtelijk worden of zullen worden toegeëigend, geschonden of aangetast, inclusief maar zonder beperking privacyrechten, rechten m.b.t. de gegevensbescherming, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; en (iv) u instemt met betaling van alle royalty's, kosten en andere door u verschuldigde gelden uit hoofde van de inhoud die u publiceert op of via de Services. 

Interactie en communicatie met andere gebruikers 

De Services fungeren als een virtueel platform waarop gebruikers van het Onyva platform met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen delen of kunnen communiceren. Onyva is in deze neutraal en niet rechtstreeks betrokken bij de feitelijke interactie en communicaite tussen gebruikers van de Services. Hieruit vloeit voort dat Onyva geen controle heeft over de waarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, legaliteit of veiligheid van gegevens of berichten die door gebruikers van de Services geplaatst worden. Onyva heeft geen verantwoordelijkheid om de identiteit van gebruikers te bevestigen. Onyva heeft ook geen verantwoordelijkheid om de kwalificaties, achtergrond of capaciteiten van de gebruikers van de Services te bevestigen of te controleren. U dient te allen tijde uw gezond verstand en een goed beoordelingsvermogen te gebruiken in uw contact met gebruikers van de Services. 

Eigendomsrechten 

Onyva kent u een persoonlijk, herroepelijk, niet-overdraagbaar, niet sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie toe om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services; u hebt echter niet het recht (en u mag derden dit ook niet toestaan) de services te kopiëren, te wijzigen, daarvan een afgeleid werk te maken, na te bouwen, te demonteren of op een andere manier proberen enige broncode te ontdekken, een zekerheidsrecht ten aanzien van de Services te verkopen, toe te kennen, in licentie te geven, te verstrekken of enige andere rechten ten aanzien van de Services over te dragen, tenzij dit wettelijk is toegestaan. U gaat ermee akkoord geen toegang te zoeken tot de Services anders dan middels de door Onyva geleverde interfaces.  De naam Onyva, het Onyva-logo en andere Onyva-logo's en product- of servicenamen zijn de exclusieve handelsmerken en het eigendom van Onyva, en u mag deze handelsmerken op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onyva. De handelsmerken of servicemerken van derden die op de Services worden weergegeven zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 

Uw feedback 

Wij ontvangen graag uw opmerkingen, feedback, suggesties en overige communicatie met betrekking tot de Services en de informatie en services die wij beschikbaar stellen via de Services (tezamen: "Feedback"). Als u Feedback geeft, geeft u Onyva hierbij een licentie die vrij is van royalty's en die wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, toewijsbaar, sublicentieerbaar, eeuwigdurend, niet-herroepbaar is, om dergelijke Feedback te kopiëren, te verdelen, te gebruiken voor het maken van afgeleid werk, openbaar weer te geven en uit te voeren en anderszins te exploiteren en producten en services die zijn gebaseerd op dergelijke Feedback te gebruiken, te maken, te laten maken, te verkopen, te importeren en te exporteren en te koop aan te bieden. Daarom vragen wij u Onyva geen Feedback te sturen waarvoor u ons geen licentie zoals hierboven omschreven wilt verlenen. 

Disclaimer van Garanties en Aansprakelijkheid 

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SERVICES WORDEN "ALS ZODANIG" EN ZONDER GARANTIE AAN U VERSTREKT. ONYVA EN HAAR FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES EN INHOUD, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. ONYVA EN HAAR FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT (a) DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (b) UW INHOUD BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF DAT DE SERVICE TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN; (c) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ACCURAAT EN BETROUWBAAR ZIJN; (d) DE KWALITEIT VAN ENIG PRODUCT, SERVICE , INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U WORDT GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SERVICE AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN EN (e) EVENTUELE FOUTEN IN DE SERVICES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.  U GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT ONYVA GEEN MEDISCH ADVIES VERSTREKT VIA DE SERVICES. DE INHOUD DIE U VERSTREKT VIA DE SERVICES, INCLUSIEF ALLE TEKST, FOTO'S, AFBEELDINGEN, ILLUSTRATIES, GRAFIEKEN, EN ANDERE MATERIALEN, HETZIJ GELEVERD DOOR ONS, HETZIJ GELEVERD DOOR ANDERE ACCOUNTHOUDERS OF DERDEN IS NIET BEDOELD ALS EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN PLAATS VAN (a) HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, (b) EEN BEZOEK, TELEFOONGESPREK OF CONSULTATIE BIJ UW ARTS OF ANDERE MEDISCHE PROFESSIONALS, OF (c) INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN OP OF IN EEN PRODUCTVERPAKKING OF LABEL. MOCHT U VRAGEN OVER UW GEZONDHEID HEBBEN, NEEM DAN CONTACT OP MET UW ARTS OF ANDERE ZORGVERLENER. BEL BIJ NOODGEVALLEN UW ARTS OF RECHTSTREEKS 112. U MAG MEDISCH ADVIES NOOIT NEGEREN OF UITSTELLEN OM MEDISCH ADVIES TE VRAGEN VANWEGE ENIGE INHOUD DIE WORDT GETOOND OP DE SERVICES EN U MAG DE SERVICES OF ANDERE INHOUD OP DE SERVICES NOOIT GEBRUIKEN OM EEN GEZONDHEIDSPROBLEEM TE DIAGNOSTICEREN OF TE BEHANDELEN. HET OVERDRAGEN EN ONTVANGEN VAN ONZE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OF COMMUNICATIE VIA INTERNET, E-MAIL OF ANDERE MIDDEL VORMT GEEN DOKTER-PATIËNT, THERAPEUT-PATIËNT OF ANDERE ZORGRELATIE TUSSEN U EN ONYVA.  U GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT UW SPORTACTIVITEITEN (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, FIETSEN, HARDLOPEN) BEPAALDE INHERENTE EN AANZIENLIJKE RISICO'S OP SCHADE AAN EIGENDOMMEN, LICHAMELIJK LETSEL OF DOOD DRAGEN, EN DAT U ALLE BEKENDE EN ONBEKENDE RISICO'S GEKOPPELD AAN DEZE ACTIVITEITEN, ZELFS INDIEN DEZE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VEROORZAAKT WORDEN DOOR EEN HANDELING, OMISSIE OF NALATIGHEID VAN ONYVA OF DOOR EEN HANDELING, OMISSIE OF NALATIGHEID VAN ANDEREN, VRIJWILLIG AANVAARDT.  U GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT ONYVA GEEN VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR DE INSPECTIE VAN, HET TOEZICHT, DE VOORBEREIDING OP OF HET GEDRAG TIJDENS EVENEMENTEN, TEAM BATTLES, COMPANY BATTLES OF ACTIVITY GOALS WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT DOOR DE SERVICES.  U GAAT ER EXPLICIET MEE AKKOORD DAT U ONYVA, HAAR FUNCTIONARISSEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, MEDEWERKERS, PARTNERS EN LICENTIEHOUDERS (DE 'VRIJGESTELDE PARTIJEN') VRIJSTELT VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET UW SPORTACTIVITEITEN EN/OF GEBRUIK VAN DE ONYVA-WEBSITES, MOBIELE TOEPASSINGEN, INHOUD, SERVICES OF PRODUCTEN, EN BELOOFT DE VRIJGESTELDE PARTIJEN NIET AAN TE KLAGEN VOOR ENIGE CLAIMS, RECHTSVORDERINGEN, LETSEL, SCHADE, OF VERLIES GEKOPPELD AAN DERGELIJK GEBRUIK. U GAAT ER OOK MEE AKKOORD DAT ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID DE VRIJGESTELDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADES DIE OP ENIGE WIJZE VOORTKOMT UIT (a) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE SERVICES, (b) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN APPARATUUR GELEVERD DOOR DERDEN OF PROGRAMMA'S DIE ZIJN GEMAAKT DOOR ONYVA OF WAARVOOR DOOR HAAR EEN LICENTIE IS VERLEEND TERWIJL U BEZIG BENT MET SPORTACTIVITEITEN, (c) DE MANIER WAAROP U OMGAAT MET EXTERNE SERVICEPROVIDERS DIE BESCHIKBAAR ZIJN DOOR DE SERVICES, (d) ALLE VERTRAGINGEN OF ONMOGELIJKHEDEN DIE U HEBT ERVAREN OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN, OF (e) ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, SERVICES OF INHOUD DIE U HEBT VERKREGEN DOOR DE SERVICES OF UIT INHOUD DIE U HEBT VERKREGEN DOOR DE SERVICES, ONVERSCHILLIG OF DIT IS GEBEURD OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ZELFS INDIEN ONYVA IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADEVERGOEDING.  ONYVA ONDERSCHRIJFT UW INHOUD OF DE INHOUD VAN ANDERE LEDEN NIET EN WIJST EXPLICIET ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (HET ZIJ FEITELIJKE, GEVOLG-, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERSSOORTIGE SCHADE), LETSEL, VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE OORZAAK VAN ENIGE SOORT OF AARD OP BASIS VAN OF RESULTEREND UIT ENIGE INHOUD OP DE SERVICES. 

Schadeloosstelling 

U gaat ermee akkoord Onyva medewerkers, partners en licentiegevers schadeloos te stellen en te vrijwaren van een vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die door derden verschuldigd zijn of die voortvloeien uit Inhoud die u indient, publiceert, of anderszins tracht beschikbaar te maken via de Services, uw gebruik van de Services, uw sportieve activiteiten die de Inhoud genereren die u plaatst of wil plaatsen via de Services, uw verbinding met de Services, uw overtreding van de Voorwaarden, uw schending van eender welke gegevensbeschermings- of privacywetten, of uw schending van rechten van een andere persoon of entiteit. Uw rechten met betrekking tot Onyva worden niet gewijzigd door de voorgaande schadeloosstelling indien de wetten van uw land van verblijf, van toepassing als gevolg van uw gebruik van onze Services, dit niet toestaan. 

Beëindiging 

U gaat ermee akkoord dat Onyva, onder bepaalde ernstige omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk uw account en/of de toegang tot de Services kan beëindigen. Oorzaak voor dergelijke beëindiging zal omvatten, maar is niet beperkt tot, (a) overtredingen of schendingen van de Voorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten, het beleid of de richtlijnen, (b) aanvragen door wetshandhaving of andere overheidsinstellingen, (c) een verzoek van u (zelf gestarte verwijderingen van accounts), (d) beëindiging of materiaalwijziging van de Services (of enig gedeelte daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingskwestie, (f) langdurige periodes van inactiviteit en/of (g) betalingen van vergoedingen die het sponsorende bedrijf or organisatie verschuldigd is in verband met de Services. Beëindiging van uw account kan het volgende omvatten: (x) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Services, (y) verwijdering van uw gegevens, bestanden en Inhoud die is gekoppeld aan uw account, en (z) blokkeren van verder gebruik van de Services. Verder gaat u ermee akkoord dat alle beëindigingen om bepaalde redenen gebeuren volgens eigen goeddunken van Onyva en dat Onyva niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw account of de toegang tot de Services. De volgende secties blijven ook van kracht na de beëindiging van uw account en/of de Voorwaarden: inhoud van leden ingediend bij de Services, Merkgebonden Rechten, Uw Feedback, Disclaimer van Garanties en Aansprakelijkheid, Schadeloosstelling, Toepasselijke Wetten en Algemene Geldigheid. 

Algemeen 

U gaat ermee akkoord dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap, gedeelde verantwoordelijkheid, werkgelegenheids- of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Onyva als gevolg van de Voorwaarden of uw gebruik van de Services. De Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Onyva met betrekking tot uw gebruik van de Services. Het falen van Onyva tot het uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van de Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dergelijke recht of dergelijke voorziening. Indien enige bepaling van de Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet proberen de bedoelingen van de partijen zoals blijkt uit de bepaling, en de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht te laten blijven. U mag uw account of verplichtingen niet toewijzen, delegeren of anderszins overdragen uit hoofde van deze Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onyva. Onyva heeft het recht naar eigen goeddunken alle of een deel van haar rechten over te dragen of toe te wijzen onder deze Voorwaarden en zal het recht hebben tot het delegeren of gebruik te maken van externe contractanten voor het vervullen van haar plichten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en in het kader van de Services. Onyva‘s kennisgeving aan u via e-mail, gewone post of aankondigingen, berichten of links op de Services vormen een aanvaardbare kennisgeving aan u volgens de Voorwaarden. Een gedrukte versie van de Voorwaarden en van iedere mededeling in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met de Voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk aangemaakt werden en bewaard worden in gedrukte vorm. Sectietitels en koppen in de Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor gemak en hebben geen juridische of contractuele invloed. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. 

Wijziging van de Voorwaarden en Services 

Bepaalde bepalingen van de Voorwaarden kunnen worden aangevuld of worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden te vinden op bepaalde pagina's op de Services. Onyva behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken bij te werken. Onyva zal u informeren over alle materiële wijzigingen in de Voorwaarden of voor elke service of andere functies van de Services. Door verder gebruik te maken van de Services of door toegang ertoe, nadat we u een kennisgeving van wijziging verstrekt hebben, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden. Als de gewijzigde Voorwaarden niet aanvaardbaar zijn voor u, dan bestaat het enige verhaalsrecht erin om de Services niet meer te gebruiken.  Onyva en haar externe serviceproviders kunnen op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de Services, producten, services, mobiele toepassingen, functies, programma's en beschreven prijzen. De mobiele toepassing kan upgrades, updates en extra functies downloaden en installeren om de Services te verbeteren en verder te ontwikkelen. Onyva behoudt zich het recht voor om de Services of enig deel daarvan op elk gewenst moment met of zonder aankondiging tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat Onyva niet aansprakelijk is tegenover u of een derde voor eventuele wijzigingen, opschortingen of het niet voortzetten van de Services. 

Ondersteuning en Vragen 

Wij reageren op alle vragen over de Services en deze Voorwaarden via info@onyva.be. Wij beantwoorden vragen om hulp over het algemeen binnen 10-14 dagen nadat de vraag is ontvangen.